Գիտաժողովներ

Համալսարանն իր գործունեության ողջ ընթացքում հետամուտ է պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների և հայցորդների, ուսանողների հետազոտական աշխատանքների կազմակերպմանն ու անցկացմանը, դրանց խրախուսմանը նպաստող մեխանիզմների մշակմանն ու կիրարկմանը:

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարի համալսարանում կազմակերպվում և անցկացվում են գիտաժողովներ (սեկցիոն և պլենար նիստեր), որոնց մասնակցում են համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ասպիրանտներն ու հայցորդները: Ամենամյա գիտաժողովի նյութերը տպագրվում են: Արդեն տպագրվել է յոթ ժողովածու`

  • «Հումանիտար գիտությունների արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում»
  • «Ժամանակակից քաղաքակրթական գործընթացները և հումանիտար գիտությունների զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանում»
  • «Գլոբալացվող աշխարհը և հումանիտար կրթության ու գիտության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»
  • «Պետություն, պատմություն, տնտեսություն, մշակույթ»
  • ««Գլաձոր»-20»
  • «Նոր «Գլաձորը» գիտության բավիղներում»
  • «Հայաստան. Ցեղասպանությունից վերածնունդ»

Ժողովածուները համապատասխանում են ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի պահանջներին և հնարավորություն են ընձեռում ինչպես պրոֆեսորադասախոսական կազմին, այնպես էլ ասպիրանտներին ու հայցորդներին բուհական հանրույթին ներկայացնելու իրենց գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները:


Գիտական հոդվածների 8-րդ ժողովածու

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հոդվածների 8-րդ ժողովածու(.pdf)


«ԳԼԱՁՈՐ»-30

 

                           Հոդվածների 9-րդ հոբելյանական ժողովածու

 

9-րդ հոբելյանական ժողովածուն նվիրված է Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի հիմնադրման 30-ամյակին: Ժողովածուում տեղ են գտել Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի, Հայաստանի Հանրապետության բուհերի և ոչ բուհական ոլորտի մասնագետների, Ռուսաստանի Դաշնության, նույնիսկ Մարոկկո պետության դասախոսների հոդվածները:

    Հոդվածներում քննարկվում են իրավագիտությանը, տնտեսագիտությանը, փիլիսո­փա­յութ­յանը,  հայ գրականությանը, հայոց պատմությանը, օտար լեզուներին, կրթության մեթոդաբա­նությանը և այլնին վերաբերող տարաբնույթ հարցեր, որոնք, անշուշտ, հետաքրքրություն են ներկայացնում բարձրացված հիմնախնդիրների, առաջադրված լուծումների տեսանկյունից: Հոդվածների զգալի մասն ունեն թեմատիկ ուղղվածություն և վերաբերում են «Գլաձոր» համալսարանի ընդհանուր գիտական թեմային՝ «Արդի աշխարհի մարտահրավերները և սոցիալ-հումանիտար գիտությունների հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»:

    Ժողովածուն համապատասխանում է ԲՈՀ-ի պահանջներին:

Թվային տարբերակը՝ ստորև:


Հոդվածների 9-րդ հոբելյանական ժողովածու(.pdf)

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 

(զարգացումներ, մարտահրավերներ, այլընտրանքներ)


Հոդվածների 10-րդ ժողովածու

Ժողովածուն նվիրված է աշխարհում ձևավորվածնոր իրողությունների, դրանց զարգացման հեռանկարների, մարտահրավերների ուսումնասիրությանը, Հայաստանի վրա դրանց ունեցած ուղղակի և անուղղակի ազդեցության իրավագիտական, քաղաքագիտական, տնտեսագիտական, պատմաաշխարհագրական, միջազգային հարաբերությունների, հայագիտական, փիլիսոփայական կողմերի բացահայտմանը, հնարավոր վտանգների դեպքում՝ որոշակի այլըտրանքների առաջադրմանը:

 Ժողովածուի հասցեատերը այն ընթերցողն է, որը հետաքրքրվում է նոր աշխարհակարգով, նրա ծնած համամարդկային հիմնախնդիրներով, ժամանակակից աշխարհում Հայաստանի Հանրապետության զբաղեցրած տեղով, ունեցած դերով և զարգացման հեռանկարով:

 

              

Երևանի «Գլաձոր» համալսարան, 2023թ.

Հոդվածների 10-րդ ժողովածու (.pdf)