Հաշվապահություն

Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի հաշվապահությունն ապահովում է կազմակերպության ֆինանսական գործառնությունների և հարկային պարտավորությունների իրականացումը, մասնակցում է համալսարանի տարեկան բյուջեի կազմմանը, կատարում է հաստատված տարեկան բյուջեն, իրականացնում է ներքին աուդիտ, ինչպես նաև` օրենքով և համալսարանի կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերով սահմանված այլ գործառույթներ:

Համալսարանում պարբերաբար իրականացվում է նաև արտաքին աուդիտ: Վերջին անգամ այն իրականացվել է 2013 թվականին: