«Գլաձոր» քոլեջ

Ընդունելությունը կատարվում է դիմորդներիª դպրոցում ցուցաբերած առաջադիմության հիման վրա£ «Գլաձոր» քոլեջ կարող են ընդունվել դպրոցի 9-րդ դասարանի շրջանավարտները£ Քոլեջը մասնագետներ է պատրաստում և որակավորումներ շնորհում հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

  • Բանկային գործª բանկային գործի մասնագետ (3 տարի)

«Գլաձոր» քոլեջի շրջանավարտները ՀՀ կառավարության որոշման համաձայն կարող են իրենց կրթությունը շարունակել ինչպես Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի, այնպես էլ այլ պետական և ոչ պետական բուհերի համապատասխան մասնագիտությունների 2-րդ և 3-րդ կուրսերում: Դասերն անցկացվում եմ Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի շենքում:

Ուսման վարձը 300 000 ՀՀ դրամ է:


Դիմում