Ակադեմիական խորհրդատվություն

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է ԵՐԵՎԱՆԻ  «ԳԼԱՁՈՐ » ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  
ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2019 Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 25 -Ի ՆԻՍՏՈՒՄ 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ` 
ՌԵԿՏՈՐ`                                                       Ժ.Դ. ՋՀԱՆԳԻՐՅԱՆ 


ԵՐԵՎԱՆԻ «ԳԼԱՁՈՐ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի (այսուհետ՝ ԵԳՀ) ակադեմիական խորհրդատուների գործունեության կանոնակարգը (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) մշակված է «Կրթության մասին», «Բուհական և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների, «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգի» և ԵԳՀ ներքին այլ փաստաթղթերի հիման վրա: 
1.2 Ուսուցման երկաստիճան կրթական համակարգում ուսանողների անհատական ուսումնական պլանի կազմման և իրականացման աշխատանքներին աջակցելու, ուսումնադաստիրարակչական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով կրթական գործընթաց իրականացնող ստորաբաժանման (ամբիոնի) կազմում ստեղծվում է ակադեմիական խորհրդատուների ծառայություն, որի գործունեության հիմնական ուղղվածությունը և դրույթները սահմանվում են սույն կանոնակարգով: 
1.3 Ակադեմիական խորհրդատուների ծառայությունը համակարգում են ավագ ակադեմիական խորհրդատուները, ովքեր նշանակվում և ազատվում են ռեկտորի կողմից: 

2. ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Խորհրդատվական ծառայություններ ստացողները համալսարանի ուսումնառողներն են: 
ԵԳՀ-ում խորհրդատվական պարապմունքների անցկացումն իրականացվում է հետևյալ նպատակով՝ 
աջակցել ուսանողների ակադեմիական, գիտակրթական, մշակութային, սոցիալական ոլորտին առնչվող հիմնախնդիրների քննարկմանը և դրանց լուծումներին 
խորհրդատվություն տրամադրելու, լրացուցիչ պարապմունքների կազմակերպման միջոցով նպաստել ուսանողների արդյունավետ ուսումնառությանը, 
զարգացնել գիտական աշխատանք գրելու հմտությունները ուսանողների շրջանում, 
նպաստել ուսանողների մասնագիտական կողմնորոշմանը, 
նպաստել ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության բարձրացմանն աշխատաշուկայում 
նպաստել բուհ-հասարակություն կապի ամրապնդմանը 
նպաստել հասարակության և համալսարանի ուսանողության կարողությունների զարգացմանը:
Խնդիրներ են` 
հասարակությանը ծառայություններ մատուցելու կարողությամբ և մասնագիտական ու սոցիալական ոլորտներին իրազեկման ունակ անհատի ձևավորումը, 
համալսարանի ուսանողների կրթական կարիքները հաշվի առնող լրացուցիչ ծառայությունների ստացման հնարավորությունը, 
ուսանողների շարժունության և աշխատաշուկա մուտք գործելու համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը: 
Տրամադրվող լրացուցիչ խորհրդատվությունն իրականացնել սահմանված ժամանակացույցով, որը պետք է հասանելի լինի յուրաքանչյուր ուսանողի համար:

3. ԱՎԱԳ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ

3.1 Ակադեմիական ավագ խորհրդատուն (այսուհետ՝ ավագ խորհրդատու) թողարկող ստորաբաժանման պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից է, որը կազմակերպում է որոշակի մասնագիտության(ների) և մասնագիտացում(ների) ուսանողների խորհրդատվությունը: 
3.2 Ավագ խորհրդատուի աշխատանքն իրականացվում է ուսումնական բեռնվածքի ոչ լսարանային ժամերի հաշվին: 
3.3 Ավագ խորհրդատուն. 
համակարգում է ամբիոնի ակադեմիական խորհրդատուների գործունեությունը, աշխատանքային պլաննների և ժամանակացույցերի կազմումը, 
ամիսը մեկ անգամ ամփոփում է ակադեմիական խորհրդատուների գրավոր հաշվետվությունները, դրանք ներկայացնում ամբիոնի վարիչի քննարկմանը: 
3.4 Խորհրդատուի աշխատանքը համակարգվում է ԵԳՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի և ուսումնական մասի պետի կողմից: 
3.5 Ավագ խորհրդատուի աշխատանքը վերահսկվում է ամբիոնի վարիչի կողմից: 
3.6 Ավագ  խորհրդատուի աշխատանքային պարտականություններն են. 
մասնակցություն կրթության որակի ապահովման, կառավարման գործընթացների կազմակերպման փաստաթղթերի, կանոնակարգերի, մեթոդական նյութերի պատրաստմանը,  
ուսանողի կրթական գործընթացին առնչվող ցանկացած հարցերի խորհրդատվության և օգնության կազմակերպում, 
ուսուցման գործընթացում կատարվող փոփոխությունների մասին ուսանողին տեղեկատվության տրամադրում, 
մասնակցություն կամընտրական դասընթացների փորձնական դասախոսությունների կազմակերպմանը և անցկացմանը, 
կրթական գործընթացի կազմակերպման տեղեկատվական նյութերի նախապատրաստում (նոր դասընթացների դասախոսություն-ներկայացում, ստենդ, կայք և այլն), 
ակադեմիական խորհրդատուների համար խորհրդատվության կազմակերպում, 
մատենավարության վերահսկում: 

4. ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ

4.1. Ակադեմիական խորհրդատուն (այսուհետ՝ Խորհրդատու) պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակյալ մասնագետներից է, համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման ներկայացմամբ   նշանակվում է ռեկտորի հրամանով, կազմակերպում է ուսանողների մեկ ակադեմիական խմբի (մինչև 20 ուսանող) ողջ ուսումնական գործընթացը:  
4.2. Խորհրդատուի աշխատանքն իրականացվում է ուսումնական բեռնվածքի ոչ լսարանային ժամերի հաշվին` 1 ակադեմիական խմբի համար` 32 ժամ: 
4.3. Խորհրդատուի կատարած աշխատանքի գնահատականը դասախոսի աշխատանքի որակի գնահատման բաղադրիչ է (վարկանշային համակարգ): Խորհրդատվական ժամերը արտահայտվում են  դասացուցակում: 
4.4. Խորհրդատուի աշխատանքի վերահսկողությունն իրականացվում է դեկանի, ամբիոնի վարիչի և Ավագ խորհրդատուի կողմից: 
4.5. Խորհրդատուի աշխատանքը համակարգվում է այն ուսումնական ստորաբաժանման կողմից, որտեղ իրականացնում է խորհրդատվական գործունեություն:  
4.6. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբում Խորհրդատուն Ավագ խորհրդատուին ներկայացնում է աշխատանքային պլան, յուրաքանչյուր շաբաթ` հաշվետվություն կատարած աշխատանքների մասին: 
4.7. Խորհրդատուի աշխատանքի գնահատումը կատարվում է ուսանողների ուսումնական ձեռքբերումների ցուցանիշներով:
4.8. Խորհրդատուի աշխատանքային պարտականություններն են. 
պարզաբանել ուսանողի իրավունքները և պարտականությունները, 
ապահովել ուսումնառության արդյունավետությունը, 
կազմակերպել կրթական գործընթացին վերաբերող հարցերի անհատական և խմբային խորհրդատվություն,  
ուսանողին տրամադրել ուսուցման գործընթացում կատարվող փոփոխությունների մասին տեղեկատվություն, 
մասնակցել ուսանողի ակադեմիական կարգավիճակի, առաջադիմության քննարկման հանձնախմբերի աշխատանքներին, 
կազմակերպել խմբային աշխատանք և միջխմբային համագործակցություն, 
հսկել և վերլուծել ուսանողի առաջադիմության դինամիկան, կազմել ուսանողների անձնական տվյալների բազա:
4.9. Խորհրդատուն պատասխանատու է ուսանողի` 
ուսանողական իրավունքներին ու պարտականություններին ծանոթացման, 
ուսումնական գործընթացին հարմարվելու, 
ուսումնական և արտալսարանային աշխատանքների կազմակերպման, 
ուսումնական պարապմունքներին հաճախման, 
գործնական (սեմինար) և լաբորատոր պարապմունքներին ակտիվ մասնակցության,
ինքնուրույն աշխատանքների կատարման, 
առաջադիմության, 
հասարակական աշխատանքների մեջ ընդգրկման, 
ֆակուլտետային, համալսարանական, և համաքաղաքային միջոցառումներին մասնակցության, 
կարգապահության, 
անձին վերաբերող սոցիալական և այլ հարցերի համար:
4.10. Խորհրդատուն իրավունք ունի. 
ստանալու ուսանողների վերաբերյալ տեղեկատվություն այն ուսումնական ստորաբաժանման կողմից, որտեղ իրականացնում է խորհրդատվական գործունեություն, 
ստանալու աջակցություն ուսումնական ստորաբաժանումների կողմից իր պարտականությունները և իրավունքները իրականացնելու համար,  
ամբիոնի քննարկմանը ներկայացնել ուսումնական գործընթացի կատարելագործմանը և ուսանողների պատրաստվածության որակի բարձրացմանը ուղղված առաջարկներ, 
մասնակցելու ավարտական աշխատանքների պաշտպանությանը: